Families

Ændring: Værtsfamiliers pligt til at tegne lovpligtige forsikringer

Ændring:  Værtsfamiliers pligt til at tegne lovpligtige forsikringer

Au pair-bekendtgørelsen ændres med virkning fra 1. januar 2019, således at Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) først kan give en opholdstilladelse i Danmark som au pair, når værtsfamilien har dokumenteret, at de har tegnet de lovpligtige forsikringer for au pair-personen. Der ændres ikke på, hvilke forsikringer der skal tegnes.

SIRI vil fremover i forbindelse med sagsbehandlingen kontrollere, om de nødvendige forsikringer er tegnet, før der kan gives en opholdstilladelse til en au pair.

Dette vil ske, når SIRI har vurderet, at alle de øvrige betingelser for en au pair-opholdstilladelse er opfyldt. Værtsfamilien vil på dette tidspunkt blive anmodet om at indbetale et beløb til medfinansiering af danskundervisning samt at dokumentere, at de nødvendige forsikringer er tegnet.

Efter de hidtil gældende regler har værtsfamilierne selv skullet sørge for, at forsikringerne blev tegnet med gyldighed fra au pair personens indrejse.

Formålet med ændringen af au pair-bekendtgørelsen er at undgå at au pair-personer opholder sig i Danmark uden at være dækket af en arbejdsskadeforsikring, en fritids- og ulykkesforsikring og en forsikring, der dækker omkostningerne til hjemtransport i tilfælde af en au pair-persons død, alvorlige sygdom eller ulykke. Ændringen vil desuden betyde, at færre værtsfamilier uforvarende kommer til at overtræde reglerne.

Tags: Denmark Contract Insurance