Families

Au pair eller Ung i Huset? Hvad er en ”Frit-Valg” Ordning?

Au pair eller Ung i Huset? Hvad er en ”Frit-Valg” Ordning?

Før man beslutter at ansætte en ung person i huset til at hjælpe med børnepasningen og det huslige arbejde derhjemme, er man nødt til at overveje om man skal have en au pair eller en ung i huset.

Der er nemlig en betydelig forskel mellem disse to stillinger.

Au Pair

En au pair – er altid en udenlandsk person, som kommer til et andet land på grundlag af au pair ordning, såkaldte International Au Pair Program, der var vedtaget i 1969 af Europarådet. Denne konvention om au pair ansættelse er anført i den europaeiske overenskomst om au pair. Au pair program er et kulturudvekslingsprogram, som giver unge mennesker fra hele verden mulighed for at opholde sig i et andet, udvalgt land og lære dets sprog og kultur. Denne mulighed er højt sandsynlig fordi en udenlandsk person befinder sig hos en dansk familie og lære nationalt særpræg fra første hånd ved bl.a. at deltage i familiens fælles begivenheder og aktiviteter. Dette program indeholder nogle regler, som begge parter, dvs. både værts familien og au pair personen bør overholde ved ansættelsen af en au pair i huset.

Begrebet au pair kommer fra fransk og betyder direkte oversat – ”på lige fod”. Det vil sige, at au pair-pigen skal på lige fod indgå i familien som et familiemedlem. En au pair skal have gratis kost som en del af lønnen og sit eget værelse til rådighed i familiens hus.

En au pair må højst arbejde 30 timer om ugen. Det huslige arbejde som au pair udfører hos sin værtsfamilie, betragtes ikke som et arbejde, men som pligter og derfor bør dette ikke, under ingen omstændigheder, overskride de pålagte 30 beskæftigelsestimer om ugen - maks. 5 timer om dagen, 6 dage om ugen. Timerne kan variere fra familie til familie og kan sagtens være færre, men aldrig flere. Det samme gælder lommepengene, som de kaldes, og ikke en løn. Beløb af au pairens lommepenge reguleres af Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) pr 1. januar hvert kalenderår. Det betyder at au pair, uanset om hun arbejder færre end de 30 timer ugentlig, ikke må modtage i lommepengene mindre, end det beløb, som SIRI har justeret senest. Au pair skal have mindst 1 ugentlig fridag. Mindst en fridag om måneden skal være en søndag.

Selvom au pairs huslige pligter ikke regnes som et arbejde, er hun alligevel omfattet af ferielov. Der er to forskellige ferieordninger eller feriemodeller, en au pair kan være omfattet af, hvilke både værtsfamilie og au pair skal vælge mellem.

Au pair skal have sit eget værelse hos værtsfamilien og bor på værtsfamiliens faste adresse i løbet af hele kontraktperioden. En au pair må højst være i Danmark i 2 år. De udenlandske unge piger er som regel studerende, som har taget et års pause i deres uddannelsesforløb og som er ivrige efter at opleve nogle udfordringer og gøre sig bekendt med et andet land, kultur og traditioner. De ønsker ligeledes at forbedre deres sproglige kundskaber samt lære et nyt sprog. Desuden har de brede muligheder for at udfordre Danmark og besøge andre lande i Europa på ferie eller i weekenden.

Programmet indeholder bestemte ansættelsesvilkår, som er ens for alle lande, hvorimod betingelser og krav kan adskiller sig i forhold til landets egen politik og reglement. Disse forskelle udtrykker sig i myndighedens krav til au pairens aldersgrænse, sprogkundskaber, opholdsvarighed, sagsbehandling osv. Det adskiller sig fra land til land. I Danmark skal en au pair være mellem 18 og 30 år gammel, skal kunne beherske minimum et af følgende sprog: Engelsk, Tysk, Dansk, Svensk eller Norsk.

Eksempelvis kan du se nogle krav der stilles til disse kriterier i andre lande:

 • Norge og Danmark - samme regler, 24 mdr. ophold
 • Sverige - 18-30 år gammel, maks. 25 timer arbejdsuge, 12 mdr. ophold
 • Tyskland - 18-26 år gammel, plus kendskab til tysk, 12 mdr. ophold
 • Holland - 18-31 år gammel, maks. ophold i 12 mdr.
 • Frankrig - 18-30 år gammel, maks. ophold i 24 mdr.
 • Spanien og Italien - 18-30 år gammel, maks. ophold i 12 mdr.
 • Finland - 17-30 år gammel, maks. ophold i 12 mdr.
 • England 17-30 år gammel, maks. ophold i 24 mdr.
 • USA – alder mellem 18-26 år gammel + dokumenterede 200 timer i børnepasning. I USA foregår au pair ansættelse gennem au pair-agenturer, som er godkendt af de føderale myndigheder.

Desuden, yderligere krav skal være opfyldt af au pair ansøger for at opholdstilladelse kan gives til en udlænding, som ønsker at opholde sig i Danmark som au pair:

 • Ansøgeren må ikke være gift, tidligere have været gift eller aktuelt være samlevende og må ikke have egne børn.
 • Ansøgeren må ikke tidligere have haft to eller flere au pair-ophold i andre vestlige lande og heller ikke tidligere have haft længerevarende opholdstilladelse i Danmark, som f.eks. studie, arbejde osv.
 • Ansøgeren må ikke have samme nationalitet eller være i familie med et eller flere medlemmer af værtsfamilien.

Der skal ligeledes opfyldes visse krav til værtsfamilie for at au pair ansøgeren, kunne få udstedt opholdstilladelse som au pair i Danmark:

 • Værtsfamilien skal bestå af mindst en voksen og et barn under 18 år, og de skal være registreret på samme adresse.
 • Mindst en af forældrene skal være er dansk statsborger, EU-statsborger eller har boet i Danmark i en længere periode og har væsentlig tilknytning til Danmark.
 • Værtsfamilien må ikke være i familie med au pair eller have samme nationalitet som au pair.
 • Værtsfamilien må kun have én au pair ad gangen.
 • Ingen af medlemmerne i værtsfamilien må være forsørget af offentlige midler efter lov om aktiv socialpolitik.
 • Værtsfamilien må ikke tidligere have misbrugt au pair-ordningen.
 • Værtsfamilien skal indbetale et engangsbeløb på 18.000 kr. (2021-niveau), som dækker statens udgifter til danskundervisning.
 • Værtsfamilie skal dokumentere, at de har tegnet følgende forsikringer på vegne af den kommende au pair: Arbejdsskadeforsikring, Fritids- og ulykkesforsikring, Forsikring, som dækker hjemtransport i tilfælde af død, alvorlig sygdom eller ulykke.
 • Au pair skal være dækket af forsikringerne under hele varigheden af sin au pair-kontrakt.

Skattepligt

Au pair ansatte er skattepligtige af lommepenge og frit logi, men de er som udgangspunkt ikke skattepligtige af fri kost, jf. Den juridiske vejledning 2017-1. Det skyldes, at au pair arbejdsstedet normalt må anses for et midlertidigt arbejdssted. En au pair skal beskattes af sin indkomst. Lommepenge, der udbetales til au pair-personer, sidestilles med lønindkomst. Der skal derfor betales 8 % arbejdsmarkedsbidrag af beløbet samt eventuel skat. SKAT kan på telefon 7222 2828 svare på spørgsmål vedrørende beskatning af lommepenge og gratis kost og logi. Værdien af frit logi fastsættes efter et konkret skøn, idet au pairs ikke er omfattet af anvisningen i LL § 16 stk. 4 og 11.Om au pairs i øvrigt se C.A.3.4.4

Nogle regler som familien bør huske ved ansættelsen af en au pair:
 • At au pair-personen skal tilmeldes folkeregisteret (CPR) senest 5 dage efter, at han/hun er ankommet på værtsfamiliens bopæl. EU/EEA statsborgere er med formular E-104 fra deres hjemland omfattet af den danske sygesikring.

  At framelde en eventuel tidligere au pair-person på værtsfamiliens bopæl i folkeregisteret (CPR). Er en anden au pair-person tilmeldt CPR på værtsfamiliens adresse, vil dette som udgangspunkt medføre afslag på ansøgningen, medmindre det udtrykkeligt fremgår af værtsfamiliens bemærkninger til ansøgningen, at der er tale om overlap på 1-2 uger, fra ansøger får sin evt. tilladelse, til den anden au pair-persons tilladelse udløber, hvorefter han/hun vil blive frameldt CPR

 • At afklare – inden ansøger tager del i de huslige pligter – om ansøger skal være omfattet af reglerne i ferieloven eller af lov om visse arbejdsforhold i landbruget mv. Værtsfamilien har pligt til at undersøge og skriftligt oplyse ansøgeren om, hvorvidt han/hun har ret til betalt ferie.
 • At værtsfamilier, som har au pair-personer i beskæftigelse mere en 400 timer om året, har pligt til at tegne forsikring. Desuden bør en au pair være omfattet af familiens husstandsforsikring, arbejdsskadeforsikring og ulykkeforsikring.

Find en au pair

Ung i Huset

ung i husetBegrebet ung i huset” stammer fra gamle tid, hvor unge piger flyttede til større byer og arbejdede hos velhavende familier med rengøring, madlavning samt børnepasning. De fik kost og logi og endda små penge. Typisk var der en ung pige/kvinde der tog stilling som en ung i huset.

I dag kan en ung pige såvel som en ung mand tiltræde som ung i huset. En ung i huset er en betydelig stor hjælp til travle familier med flere børn. En almindelig dansk gennemsnitsfamilie, hvor begge forældre har fuldtidsjob, kan sagtens have råd og tillade sig at have ansat en hjemmehjælper, for at have pusterum og få mere tid til at være sammen med deres børn.

En ung i huset/børnepasser kan være enten dansk pige/dreng eller en ung Nordisk/EU/EEA statsborger, som har ret til at indrejse og arbejde i Danmark. Hun/han skal ikke have en arbejdstilladelse, men som regel skal have et opholdsbevis. Værtsfamilien kan hjælpe med at få disse formaliteter i orden. Hvis man er statsborger i et EU/EØS land, skal man ansøge om et EU-opholdsdokument hos Statsforvaltningen.

Typisk er disse unge mennesker - studerende, i alderen 17-28, som vil have pause i deres uddannelse eller nogle, som ikke har taget deres beslutning om videre uddannelse endnu, og søger job hos familier. Da denne stilling svarer til en almindelig job stilling, må en ung i huset arbejde på fuld tid, dvs. 37- og evt. flere timer ugentlig. Man modtager tilsvarende løn og er fuld skattepligtig. Dette job omfatter et komplet arbejde i huset, evt. havearbejde og hjælp i stalden. Børnepasning er naturligvis en del af jobbet. Der stilles ikke krav om nogen egentlig uddannelse til ung i huset. Medarbejderne kan kvalificere sig via en række relevante AMU-uddannelser. Men det kræves en del erfaring inden for børnepasningen.

Ung i huset kan enten bo hos sin værtsfamilie eller bor selvstændigt i det samme område. Udeboende eller hjemmeboende stilling påvirker dog på deres lønudbetaling. Ung i huset modtager kost og evt. logi fra familien og en månedlig løn. Hun/han betragtes som en ansat hos en arbejdsgiver og har de samme rettigheder som en medarbejder i et firma. Lønnen afhænger af alder (under 18/over 18), arbejdstimer samt kost og logi (hjemmeboende/udeboende) og derfor bør forhandles med familien. Ung i huset og værtsfamilie skal have indgået et skriftligt ansættelsesbevis/kontrakt, som skal være underskrevet af begge parter.

Inden du starter på dit arbejde, skal du og din arbejdsgiver udforme et ansættelsesbrev. Det er der lov om, og det er nødvendigt, idet dette område ikke er omfattet af en overenskomst. FOA har udarbejdet et ansættelsesbrev, som du og din arbejdsgiver kan bruge ved ansættelsen. Ung i huset/børnepasser skal altså selv forhandle en ansættelsesaftale med sin arbejdsgiver, dvs. værtsfamilie.

Kontakt evt. den lokale FOA-afdeling for at få vejledning om, hvad en kontrakt bør indeholde, og hvordan man kan sammensætte løn, kost, logi m.m. FOA arbejder blandt andet for at hjælpe og vejlede i alle spørgsmål vedrørende din ansættelse. I FOA’s lokalafdelinger kan du hente et standard ansættelsesbrev. Du finder flere oplysninger på FOA.

En betydelig forskel mellem en ung i huset og en au pair er, at au pair befinder sig i landet pga. midlertidig opholdstilladelse, som gælder indtil kontraktens udløb. En au pair får opholdstilladelse, men ikke arbejdstilladelse, og derfor må ikke udføre huslige pligter for værtsfamilien, udover de fastsatte tidsgrænser, udføre andre opgaver end huslige pligter, udføre opgaver for andre end værtsfamilien, eller tage lønnet/ulønnet arbejde.

Ung i huset, derimod, kan tage forskellige lønnet arbejde hos en eller flere familier og modtager tilsvarende løn. Dog stilles der særlige krav og betingelser til en børnepasser eller til en ung i huset som arbejder under frit valg ordningen.

Skattepligt

Selv om en værtsfamilie bliver en arbejdsgiver for en ung i huset, kan de ikke fratrække udgiften i skat. Ung i huset skal beskattes af sin løn plus værdien af fri kost og logi (som B-indtægt) og denne værdi justeres hvert kalenderår. Desuden skal familien ikke foretage skattetræk i lønnen til deres hushjælp, der selv må opgive indtægten og sørge for at betale skatten. Ung i huset har krav på feriegodtgørelse, der udgør 12,5 procent af bruttolønnen, inkl. værdien af fri kost og logi.

Hvad er "Frit Valg" Ordningen?

Frit -valg ordningen betyder, at kommunen kan vælge at give et økonomisk tilskud til forældre, der ønsker at ansætte en privat børnepasser i stedet for at benytte kommunens dagtilbud. Frit valg-ordningen indebærer, at forældrene indgår en aftale med en børnepasser eller en privat pasningsordning om pasning af barnet. Tilskuddet kan altså ikke anvendes til forældrenes egen pasning af barnet.

Forældre til småbørn i alderen fra 0 til 5 år gammel kan vælge at få tilskud til en privat pasningsordning i stedet for en plads i kommunal daginstitution eller dagpleje. Børnepasser/ung i huset bør sammen med børnefamilien undersøge om frit valg ordningen gælder i den pågældende kommune. Tilskud til privat børnepasning udgør mellem 70-80 % af de dokumenterede udgifter til børnepasning. Børnepasser/ung i huset skal altså som minimum altid selv dække det resterende 30-20 % af de faktiske dokumenterede udgifter. I udgifterne til den private pasningsordning indgår løn, ATP, bidrag til Barsel.dk, feriepenge, lovpligtig arbejdsskade- samt erhvervssygdomsforsikring. Familier skal være opmærksom på at hvis de planlægger at ansætte en ung pige under frit valg-ordningen, altså med tilskud fra kommunen, så er det meget begrænset, hvor meget husligt arbejde hun må udføre. Det må kun være relateret til børnene.

Hvis du er ansat under ‘frit-valg’-ordningen, er det et krav, at der er en skriftlig aftale, som kommunen skal godkende. Et ansættelsesbrev skal som minimum indeholde en beskrivelse af det arbejde, du skal udføre, dine arbejdstider, opsigelsesvarsler, samt hvad du skal have i løn. Et ansættelsesbrev skal også beskrive, om der ydes fri kost og logi, evt. logi-forhold, løn ved overarbejde og ferie. Det er vigtigt, at dine lønforhold bliver beskrevet i ansættelsesbrevet. Hvor meget du skal have i løn afhænger blandt andet af din arbejdstid. Samtidig med, at du får udbetalt din løn, skal du sørge for at få udleveret en lønseddel.

Hvis du er dækket af Medhjælperloven, og du og din arbejdsgiver vælger at aftale en længde på dit arbejdsophold, skal perioden være på mindst en måned og maksimalt 12 måneder. I FOA’s lokalafdelinger kan du hente et standard ansættelsesbrev.

Ferie til børnepassere, au pairer og unge i huset

Au pairer og børnepassere, som får kost og logi som en del af deres løn, kan aftale med deres arbejdsgiver at følge de særlige ferieregler i lov om visse arbejdsforhold i landbruget (model 2) i stedet for ferielovens almindelige regler (model 1).

Ved ansættelsen af en au pair erklærer familien på tro og love om selvforsørgelse

Værtsfamilien må ikke forsøges af offentlige midler, børnetilskud fra kommunen og lignede, ved ansættelsen af en au pair. Familier erklærer på tro og love og underskriver i kontrakten at de ikke forsørges af offentlige midler givet i medfør af lov om aktiv socialpolitik. Hvis dette ikke er sandt, risikerer de at blive straffet med bøde, fængsel indtil 4 måneder eller under skærpende omstændigheder med fængsel indtil 2 år, ligesom de skal erstatte de udgifter, der i anledning af de urigtige oplysninger er påført den danske stat.

Tags: Denmark Ung i Huset