Families

Au pair har også ret til ferie! (Vejledning til værtsfamilien)

Au pair har også ret til ferie! (Vejledning til værtsfamilien)

Au pairs har ret til betalt ferie

Du har pligt til at underrette au pairen skriftligt om vilkårene for opholdet efter lov om ansættelsesbeviser. En af de oplysninger, der skal fremgå af aftalen, er au pairens rettigheder med hensyn til ferie.

Hvis au pairen ikke er omfattet af de særlige regler, er au pairen som udgangspunkt omfattet af ferielovens almindelige regler. De er beskrevet under pkt. 2.

Hvis au pairen ikke er omfattet af de særlige regler og får 3 hovedmåltider om dagen eller kost og logi, udover lommepengene, så kan du og au pairen skriftligt aftale, at I ikke følger ferielovens almindelige regler, men i stedet følger de regler, der fremgår af § 9 i lov om visse arbejdsforhold i landbruget mv. Dette skal ske senest ved opholdets begyndelse. De er beskrevet under pkt. 3.

1. Ferielovens særlige regler for au pairs

Au pairs med opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 j, og som har indgivet ansøgning om opholdstilladelse den 1. juli 2015 eller senere, har ret til samtidighedsferie. Det betyder, at ferien kan holdes i takt med, at den optjenes. Au pairen kan derfor holde ferien løbende under opholdet.

Optjening

Hvis en au pair udfører huslige opgaver 6 dage om ugen, optjener pågældende ret til 2,5 dages betalt ferie for hver måneds ophold med opholdstilladelse hos værtsfamilien. Hvis au pairen udfører huslige opgaver 5 dage om ugen, optjener pågældende ret til 2,08 dages betalt ferie for hver måneds ophold med opholdstilladelse hos værtsfamilien. Ved et års ophold hos værtsfamilien optjener au pairen ret til 5 ugers betalt ferie.

Afholdelse

Du skal varsle ferien med et rimeligt varsel, der gør det muligt for au pairen at planlægge ferien. Du skal i videst muligt omfang tage hensyn til, hvornår au pairen ønsker at holde ferie.
For at undgå tvivl, skal I skriftligt indgå aftale om, hvornår ferien holdes. 

Udbetaling når opholdet ophører

Når au pairen holder ferie, skal du betale løn under ferien. Med løn forstås de lommepenge, som du udbetaler under opholdet. Når opholdet stopper, skal du udbetale feriepenge for eventuelle optjente feriedage, som au pairen ikke har holdt direkte til au pairen. 
Hvis au pairen ikke er omfattet af disse regler, gælder ferielovens almindelige regler.

2. Ferielovens almindelige regler

Hvis au pairen ikke er omfattet af de særlige ferieregler for au pairs i ferieloven, er au pairen omfattet af ferielovens almindelige regler.
Au-pairen har ikke ret til at holde betalt ferie fra opholdets begyndelse, men har ret til at holde ferie for egen regning. Hvis pågældende udfører huslige opgaver 5 dage om ugen, må du trække 4,8 % af månedens lommepenge pr. feriedag.  Hvis au pairen udfører huslige opgaver 6 dage om ugen, må du trække 4 % af månedens lommepenge pr. feriedag.

Optjening af feriedage

Hvis au pairen udfører huslige opgaver 5 dage om ugen, så optjener pågældende 2,08 feriedage pr. måneds ophold. Hvis au pairen udfører huslige opgaver 6 dage om ugen, så optjener pågældende 2,5 feriedage pr. måneds ophold. Feriedage optjenes i kalenderåret (optjeningsåret), og skal bruges i det efterfølgende ferieår. Det betyder, at de feriedage, au pairen optjener i 2014, skal holdes i ferieåret, der går fra den 1. maj 2015 til den 30. april 2016.

Afholdelse af ferie

Au pairen har ret til at holde 3 ugers sammenhængende ferie fra den 1. maj til den 30. september (ferieperioden). Au pairen har også ret til at holde de øvrige feriedage i sammenhæng af mindst 5 dages varighed, men dem kan pågældende holde i hele ferieåret.

Afholdelse af betalt ferie

Når au pairen har optjent ret til lommepenge under ferien, og pågældende så holder ferien, så skal du betale 1 % i ferietillæg af de lommepenge, som du har udbetalt i optjeningsåret.
Au pairen har også ret til at få 1 % i ferietillæg af den skattemæssige værdi af evt. kost og logi i optjeningsåret, fordi det er en del af lommepengene. SKAT kan oplyse dig om den skattemæssige værdi.

Feriegodtgørelse ved fratrædelse

Når au pairen stopper, skal du betale feriepenge med 12,5 % af den samlede betaling i optjeningsåret og af den skattemæssige værdi af evt. kost og logi i optjeningsåret.
Du skal betale for det tidligere optjeningsår, hvis au pairen har optjent ret til betalt ferie, men endnu ikke har fået afholdt den.
Du skal også betale feriepenge for det indeværende optjeningsår.
Du skal ikke beregne feriepenge af den betaling, der er udbetalt for en periode, hvor au pairen har holdt ferie, og af ferietillæg, du allerede har udbetalt.
Hvis du i det første år har givet au pairen lommepenge under ferie, uden at pågældende havde ret til det, så skal du betale feriepenge alligevel.

Beregn feriepenge på borger.dk

Feriepengene skal som udgangspunkt indbetales til FerieKonto.
Du skal kontakte FerieKonto, som vil formidle en blanketløsning. På baggrund af den, vil FerieKonto sende dig en opkrævning.
Hvis du ved, at au pairen forlader Danmark efter endt ophold, så behøver du ikke indbetale til FerieKonto, men kan udbetale feriepengene direkte til pågældende.

3. Lov om visse arbejdsforhold i landbruget mv.

Hvis au pairen er omfattet af ferielovens almindelige regler, og får 3 hovedmåltider om dagen eller kost og logi, udover lommepengene, så kan du og au pairen skriftligt aftale, at følge de regler, der fremgår af § 9 i lov om visse arbejdsforhold i landbruget mv. Dette skal ske senest ved opholdets begyndelse.

Optjening

Her er optjeningsperioden og ferieperioden den samme (samtidighedsprincippet).
Au pairen får lommepenge under ferie allerede det første år.
Au pairen optjener også her ret til 2,08 dages betalt ferie pr. måneds ophold, svarende til 25 dage i et helt kalenderår.
Hvis au pairen udfører huslige opgaver 6 dage om ugen, optjener pågældende 2,5 feriedage pr. måneds ophold.

Afholdelse af ferie

Au pairen kan allerede efter 1. måneds ophold holde 2,08 feriedage med lommepenge.
Au pairen kan kræve, at 2/5 af ferien holdes i ferieperioden 1. maj til 30. september, hvis opholdsperioden gør det muligt.
De øvrige feriedage kan holdes delt eller i sammenhæng efter ønske.
Ferien skal gives med fulde lommepenge inkl. kostpenge, hvor det er en del af lommepengene. Herudover ydes et ferietillæg på 1 % af de samlede lommepenge.
Værdien af kost beregnes på grundlag af de af Ligningsrådets for optjeningsåret fastsatte satser.

Ved fratrædelse

Du skal så vidt muligt sørge for, at au pairen har holdt al optjent ferie inden opholdet stopper.
Hvis det ikke er muligt på grund af sygdom eller tilskadekomst, skal du betale lommepenge og værdi af kost og ferietillæg for hver mistet feriedag.
Hvis du har spørgsmål til reglerne i ”Lov om visse arbejdsforhold i landbruget m.v.” og ”Lov om arbejdsgiveres pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet”, kan du kontakte Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Tags: Denmark Law Holiday