Families

Tre Forsikringer for en au pair

Tre Forsikringer for en au pair

En au pair tilmeldt folkeregisteret, er automatisk medlem af den offentlige sygesikring.

Værtsfamilien har pligt til at tegne følgende forsikringer for sin au pair:

  • arbejdsskadeforsikring 
  • en fritids og ulykkesforsikring
  • Forsikring, som dækker hjemmetransport i tilfælde af død, alvorlig sygdom eller ulykke

Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) anbefaler, at værtsfamilien kontakter sit eget forsikringsselskab for at få afklaret, om au pairen er omfattet af husstandens forsikringer. Stort set alle indboforsikringer har ansvarsforsikring og arbejdsskadeforsikring inkluderet, og familien burde tjekke, hvor meget vil deres indboforsikring dække, hvis uheldet er ude, og au pairen ødelægger noget i deres hjem eller hvis en arbejdsskade skulle ske. Au pair skal være dækket af forsikringerne under hele varigheden af sin au pair-kontrakt.

Fra 1. januar 2019 bør værtsfamilien dokumentere over for myndighederne, at de har tegnet de lovpligtige forsikringer for deres au pair.

Arbejdsskadeforsikring for au pair

Den lovpligtige arbejdsskadeforsikring (forsikring mod følger af arbejdsskader) sikrer alle ansatte eller deres efterladte erstatning for ulykke eller sygdom, der skyldes arbejdet eller de forhold, hvorunder arbejdet foregår.

Arbejdsskadeforsikringen dækker kun skader, der medfører varigt mén. Midlertidige skader dækkes af arbejdsgiveren og det offentlige efter reglerne om sygedagpenge m.v.

Der er i loven en fritagelse for pligten til at tegne forsikring, hvis den samlede beskæftigelse i den private husholdning eller private tjeneste ikke overstiger 400 timer i et kalenderår. Ved opgørelsen af om den samlede beskæftigelse overstiger 400 timer lægges samtlige ansattes timetal inden for et kalenderår sammen.

Forsikringspligt

I princippet har alle, der beskæftiger medhjælp såvel i erhverv som i privat husholdning, pligt til at tegne en arbejdsskadeforsikring, der så betaler erstatning i tilfælde af en arbejdsskade. Forsikringspligten gælder ikke for staten og kommunerne, der i stedet for at forsikre sig, selv må betale erstatning ved en arbejdsskade.

Privatpersoner, der i et kalenderår beskæftiger medhjælp i husholdningen i højst 400 timer, skal heller ikke tegne en arbejdsskadeforsikring for de „ansatte" (f.eks. babysitter, rengøringshjælp og havemand). Er du kommet til skade, mens du f.eks. var babysitter, skal du sende dit krav om erstatning til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Forventer familien, at au pair ansættelsen overstiger 400 timer i et kalenderår, har de pligt til at tegne en arbejdsskadeforsikring og tilmelde sin au pair Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring (AES). Arbejdsskadeforsikringen kan tegnes ved langt de fleste danske forsikringsselskaber.

Dækningsomfang

Arbejdsskadeforsikringen dækker som nævnt skader, der er opstået på grund af arbejdet eller de forhold, hvorunder arbejdet udføres.

I følgende tilfælde vil der være tale om en arbejdsskade:

  • En personskade forårsaget af en hændelse eller en påvirkning, der sker pludseligt eller inden for 5 dage.
  • Erhvervssygdomme.

Dækningen

Efter en godkendt arbejdsskade giver loven mulighed for følgende erstatninger:

  • Erstatning for udgifter til sygebehandling, optræning og hjælpemidler. F.eks. briller, der bliver ødelagt på arbejdet. Ved permanente udgifter fastsættes erstatningen til et engangsbeløb.
  • Erstatning for tabt erhvervsevne.
  • Godtgørelsefor varigt mén.

Hvor tegnes forsikringen

Den lovpligtige arbejdsskadesforsikring er delt i to forsikringer - en ulykkesdel og en erhvervssygdomsdel, og skal tegnes i to forskellige selskaber.

  • Ulykkesdelen tegnes i et arbejdsskadeforsikringsselskab, hvilket de fleste forsikringsselskaber har oprettet.
  • Erhvervssygdomsdelen tegnes i Arbejdsmarkeds Erhvervssygdomssikring(AES). AES får automatisk oplysninger fra ToldSkat om nye SE-numre og man vil fra AES modtage en velkomstpakke.

Har man ansatte men ikke et SE-nummer, skal man selv sørge for tilmelding til AES. Det kan eksempelvis være, hvis man har ansat en au-pair.

Forsikringspligt for hjælp i private hjem

Af bekendtgørelse af lov om arbejdsskadesikring fremgår, at enhver arbejdsgiver, som i sin tjeneste beskæftiger personer, der ansættes til at udføre arbejde her i landet (arbejdet kan være lønnet eller ulønnet og kan være varigt, midlertidigt eller forbigående), har en sikringspligt (pligt til at tegne en forsikring) efter loven for disse personer. Sikringspligten omfatter medhjælp under arbejde i privat husholdning eller under udførelse af privat tjeneste, hvis den samlede beskæftigelse overstiger 400 timer i et kalenderår. En au pair-person, der har en aftalt arbejdstid på 30 timer om ugen, har en samlet arbejdstid i et kalenderår på 1.440 timer, hvorfor der i eksemplet vil være en pligt til at tegne en forsikring for værtsfamilien.

Hvis den ansatte kommer til skade under arbejde for dig, skal skaden anmeldes til forsikringsselskabet eller til Arbejdsskadestyrelsen. Har du undladt at sikre dine ansatte i en situation, hvor du skulle have tegnet en forsikring og tilmeldt dig AES, vil Arbejdsskadestyrelsen udbetale en eventuel erstatning til den tilskadekomne, men vil efterfølgende kræve erstatningen og sagens øvrige omkostninger refunderet hos dig.

Hvis familien også ansætter en gartner, en vinduespudser og/eller en chauffør og det samlede arbejde overstiger 400 timer i et kalenderår, så skal der tegnes lovpligtig arbejdsskadesikring for alle ansatte.

Tags: Denmark Insurance