Families

Udlændingenævnet

Udlændingenævnet

Udlændingenævnet er et uafhængigt kollegialt domstolslignende forvaltningsorgan, der fungerer som administrativ klageinstans vedrørende en række forskellige sagstyper, der er reguleret i udlændingeloven. Nævnets virksomhed er således omfattet af de almindelige forvaltningsretlige regler, herunder forvaltningsloven og offentlighedsloven.

Udlændingenævnet består af en formand og et antal næstformænd, som er dommere. Herudover består nævnet af et antal medlemmer, som er udpeget efter indstilling fra Advokatrådet og Udlændinge- og Integrationsministeriet.. Udlændingenævnets sammensætning og organisation er beskrevet i kapitel 1 Udlændingenævnets forretningsorden (bekendtgørelse nr. 1126 af 04/09/2018).

Beskikkelsesperioden for nævnets medlemmer er fire år, jf. forretningsordenens § 5, stk. 3, med en ret for medlemmerne til genbeskikkelse for en periode på yderligere fire år, jf. § 5, stk. 4. Herudover kan genbeskikkelse ikke finde sted. Genbeskikkes formanden, fortsætter den pågældende automatisk som formand.

Ved Udlændingenævnets behandling af en sag medvirker nævnets formand eller en næstformand, der er mødeleder. Desuden medvirker en advokat og et medlem fra Udlændinge- og Integrationsministeriet. Afgørelserne i nævnet træffes efter stemmeflertal. Hvert medlem har én stemme.

Udlændingenævnets afgørelser træffes på skriftligt grundlag, medmindre Udlændingenævnet finder, at ganske særlige grunde taler for, at ansøgeren og andre parter skal indkaldes, jf. forretningsordenens § 31, stk. 2.

En part har ikke adgang til advokatbeskikkelse, jf. forretningsordenens § 31, stk. 4.

Udlændinge- og Integrationsministeriet stiller sekretariatsbistand til rådighed for Udlændingenævnet. Det er således Udlændingenævnets sekretariat, der bistår Udlændingenævnets formand med tilrettelæggelsen af nævnets arbejde og fastlæggelsen af mødedage, jf. forretningsordenens § 22, stk. 1, ligesom sekretariatet i øvrigt bistår Udlændingenævnet i en række opgaver oplistet i forretningsordenens § 24 ff.

Praksis. Afgørelser om afslag på en ansøgning om opholdstilladelse som au pair i Danmark

Tags: Denmark Rules Law